Glavni projekat zaštite od požara je jedan od osnovnih dokumenata pri prevenciji zaštite od požara. Sastavni je deo svake tehničke dokumentacije.

Glavni projekat sprovodi u praksu gradnju objekata uz sve zakonske obaveze o zaštiti od požara, a ujedno je i kontrolni dokument prilikom gradnje objekata.

Izradu glavnog projekta zaštiite od požara sprovodi privredno društvo ili drugo pravno lice koje poseduje licencu Ministarstva za projektovanje ovakve vrsta dokumenta.

Glavni projekat zaštite od požara mora sadržati: Tehnički izveštaj, podatke o lokaciji, opis objekta, procenu opasnosti od požara, podelu na požarne sektore, izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne na požar, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, procena opasnosti koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se koriste ili skladište, opisi instalacija u objektima, izbor mobilne opreme za gašenje početnih požara, evakuacine puteve za spašavanje lica i imovine.

Proračunske osnove, proračun požarnog opterećenja, požarnih sektora, proračun kapaciteta evakuacionih puteva i potrebnog vremena evakuacije su takođe obuhvaćene glavnim projektom zaštite od požara.

Grafičku dokumentaciju situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima, dispozicija tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara, šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje požara, sistem odvođenja dima i toplote, sisteme za ventilaciju.

Predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara. Bitno je napomenuti da ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za adaptaciju, rekonstrukciju i za izgradnju objekata.