Plan evakuacije i postupak u slučaju požara predstavljaju ključni deo sistema zaštite od požara, imajući za cilj obezbeđivanje brze, sigurne i organizovane evakuacije iz objekta u hitnim situacijama. Ovaj dokument pruža smernice o tome kako postupiti tokom požara i kako sprovesti siguran proces evakuacije.

Identifikacija Izlaza i Evakuacionih Putanja

Identifikacija izlaza

Svi izlazi iz objekta moraju biti jasno označeni, a putanje do njih moraju biti neprekidne i lako dostupne. Oznake za izlaze trebaju biti postavljene na vidljivim mestima.

Evakuacione putanje

Definisaće se glavne evakuacione putanje koje vode do sigurnih zona van objekta. Ove putanje moraju biti slobodne od prepreka, a svi zaposleni moraju biti upoznati s njihovim lokacijama.

Organizacija Evakuacije

Koordinacija osoblja

Odrediće se osobe zadužene za koordinaciju evakuacije i pružanje instrukcija. One će biti obučene za upravljanje situacijom i vođenje osoblja ka sigurnim mestima.

Sastajalište

Postaviće se jasna sastajališta na sigurnim mestima van objekta, gde će se osoblje okupljati nakon evakuacije kako bi se utvrdilo da su svi prisutni.

Obuka Osoblja

Redovna obuka

Osoblje će biti redovno obučavano o postupcima evakuacije, upotrebi protivpožarnih aparata i prepoznavanju opasnosti kako bi bili spremni na hitne situacije.

Vežbe evakuacije

Periodično će se sprovoditi vežbe evakuacije kako bi se testirala efikasnost plana i osigurala spremnost osoblja na brzu i sigurnu evakuaciju.

Komunikacija

Hitni kontakti

Formiraće se lista hitnih kontakata, uključujući brojeve vatrogasne službe, hitne medicinske pomoći i odgovornih osoba unutar organizacije.

Protokoli komunikacije

Ustanoviće se jasni protokoli komunikacije tokom situacija evakuacije kako bi se obezbedila efikasna razmena informacija.

Postupak u Slučaju Požara

Otkrivanje požara

Osoblje će biti obučeno za prepoznavanje ranih znakova požara i odmah obaveštavanje nadležnih osoba.

Alarmiranje

U slučaju požara, alarmni sistemi će biti aktivirani, obaveštavajući sve prisutne o hitnoj situaciji.

Evakuacija

Osoblje će odmah krenuti prema označenim evakuacionim putanjama i izlazima, prateći instrukcije zaduženih za koordinaciju evakuacije.

Revizija i Ažuriranje

Periodična revizija

Plan evakuacije i postupak u slučaju požara redovno će se pregledavati i ažurirati kako bi odražavao promene u organizaciji, objektu ili zakonodavstvu.

Ovaj plan evakuacije i postupak u slučaju požara treba biti dostupan svim zaposlenima i redovno ažuriran kako bi očuvao svoju efikasnost u promenljivim okolnostima. Važno je da svi zaposleni budu upoznati s ovim planom kako bi se osigurala sigurna i organizovana reakcija u slučaju izbijanja požara.